Info pärineb Haridusportaalist ja põhineb OSKA materjalidel.

Karjääriteenuste spetsialist toetab inimesi kutse, töö, koolituse ja haridustee valimisel elukäigu jooksul. Ta töötab enamasti karjäärinõustaja, karjäärispetsialisti, karjäärikonsultandi, karjääriinfo spetsialisti või kooli karjäärikoordinaatorina.

Karjäärinõustaja, karjäärispetsialist või karjäärikonsultant selgitab välja kliendi karjääriga seotud vajadused ja eeldused ning abistab teda eesmärkide seadmisel ja tegevusplaani kavandamisel. Vajadusel jagab ta kliendile teavet ametialade ning erinevate õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta ning juhendab töö otsimisel ja töökohale kandideerimisel. Ettevõttesisene karjäärinõustaja aitab töötajal aru saada, mis on tema karjäärivõimalused ettevõttes. Karjäärinõustaja valmistab ette ka nõustamis- ja infomaterjale, arendab karjääriteenuseid ning teavitab avalikkust karjääriarendamise trendidest, mõjust ja karjääriteenustest, kirjutab artikleid, koostab teavitusmaterjale, esineb seminaridel ja meedias.

Karjääriinfo spetsialist abistab klienti haridust, tööturgu ja ametialasid puudutava info leidmisel ja kasutamisel. Ta toetab klienti infootsimise oskuste ja harjumuste kujunemisel ning karjääri planeerimiseks asjakohase info kasutamisel. Kooli karjäärikoordinaator arendab koolisiseseid ja -väliseid koostöövõrgustikke, koordineerib õpetajate koostööd karjääriõppe kavandamisel ja sobilike meetodite ja õppesisu valikul ning õpikeskkonna kujundamisel. Karjäärikoordinaator on õpilastele karjääri- ja õpivalikutega seotud küsimustes esmane juhendaja, võimalusel abistab ta õpilast ise ja vajadusel suunab teda edasi teiste spetsialistide juurde.

Karjääriteenuste spetsialistina töötab 200 inimest, tulevikus töökohtade arv kasvab.

Koolis karjääriteenuste spetsialistiks õppida ei saa. Karjäärinõustajana töötamiseks on vajalik kõrgharidus, eelistatult magistrikraad psühholoogia, pedagoogika, andragoogika, sotsiaaltöö või sotsioloogia erialal ja täienduskoolituse läbimine.

Tulevikus olulised teadmised ja oskused  

  • Teadmised eri ettevõtetest ja organisatsioonidest ning nende tegevusest, tööturust, palgaturust ja erinevatest töövormidest
  • Teadmised nii riigisisesest kui ka rahvusvahelisest tööseadusandlusest ja -õigusest, rahvusvahelistest õppimise ja töötamise võimalustest
  • Teadmised kultuurilistest erinevustest
  • Empaatilise suhtlemise oskus
  • Koostöö- ja võrgustikutöö oskus
  • IKT kasutamise oskus, sh infoturbealased teadmised, andmebaaside ja internetiotsingu kasutamise oskus
  • Võõrkeelte oskus, eelkõige vene ja inglise keele