Karjäärispetsialisti kutse taotlemine

Karjäärispetsialisti kutset saab taotleda 1 kord aastas.

Tähtsad kuupäevad 2023. aastal kutse taotlemiseks

13. juuni 2023 – esmane tutvustav veebiseminar kell 16.00 – 17.00
24. august 2023 – kutseeksami protsessi tutvutav ja küsimustele vastav seminar kell 10.00 -11.30
11. september 2023 – dokumentide esitamise tähtaeg
14.-15. november 2023 – kutseeksami toimumine

Ettevalmistav seminar

Kutseeksamiks ettevalmistav seminar toimus veebi vahendusel 13.06.2023.
Seminar salvestati ja salvestus on järelvaadatav kõigile, kes soovivad kutset taotleda. Info saamiseks saada kiri kny@kny.ee. 
Infotunni slaididega saad tutvuda siin Infotund 13.06.2023 slaidid; Infotund 24.aug 2023_esitlus

Infotunni salvestusleitav siin 

Kutse taotlemise info

Kutseeksam tugineb 2023. aastal kinnitatud kutsestandarditele ja Hariduse Kutsenõukogu 20.04.2022 otsusega nr 31 kinnitatud  kutse andmise korrale. 06.09.2023.a. on kinnitatud kutse- ja_hindamiskomisjoni töökord .

Karjäärispetsialist, tase 6 ja karjäärispetsialist, tase 7 taotlemiseks on vaja:

  1. tutvuda põhjalikult kutse andmise korraga: www.kutsekoda.ee
  2. tutvuda põhjalikult kutsestandarditega:

Karjäärispetsialist, tase 6
Karjäärispetsialist, tase 7

  1. tutvuda põhjalikult hindamisstandardiga.
  2. tutvu põhjalikult soovitustega karjäärispetsialisti kutse taotlejale

          1) vormikohane avaldus

          2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

          3) haridust tõendava dokumendi koopia(d)

          4) taastõendamise korral varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia

          5) vormikohane õpi- ja töökogemuse kirjeldus 

           6) karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolituste läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)
Kommentaar:
eelnimetatud koopiad saab soovi korral üles laadida Moodle-sse; 
tõendite jm tööandja poolne kinnitus ei ole vajalik.

          7) vormikohane erialase tegevuse kirjeldus ja eneseanalüüs

          8) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

9) karjäärispetsialisti kutse taotlemise Moodle keskkond 

Soovitus: kui sul ei avane või ei lae alla kutse taotlemiseks vajalikke vorme (avaldus, erialase tegevuse kirjeldus ja eneseanalüüs, õpi- ja töökogemuse kirjeldus), siis proovi kasutada erinevaid brausereid (nt Microsoft Edge) või vaata failide kausta “allalaaditud failid”.  

Kutseeksami eest tasumine 

Kutse eksami eest tuleb tasuda enne taotluse dokumentide esitamist ja vastav kinnitus esitada koos taotlusega (vt eelmise lõigu p.8).
Tasu suurus: 
esmataotlejatele 225.-
taastõendajatele 150.-

MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing, a/a: EE432200221021631732, selgitusse kindlasti palun märkida kutse taotleja ees- ja perekonnanimi ja „kutseeksami tasu“.

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! Ka ei tagastata esitatud dokumente (arengumappi).

 

Dokumentide esitamise keskkond 

Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks vajalikud dokumendid on vaja edastada Kutsekomisjonile ainult elektroonselt! (see on muudatus alates 2020.aastast).  Dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. 

Eelregistreerimine 

  • NB! Kõik eelregistreerunud saavad registreerimisele järgneval päeval  selle konkreetse Moodle keskkonna lingi, kustkaudu tuleb kõik kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid üles laadida (seal on ka vastav juhend)! 
  • Ära jäta registreerumist viimasele hetkele!

Tähtaeg
Tutvu kindlasti keskkonnaga varakult ja ära jäta üleslaadimist viimasele minutile, sest dokumentide vastuvõtt lõpeb määratud tähtajal täpselt kell 23.59 ja hiljem neid vastu ei võeta.

Kui tekib tõrkeid või küsimusi seoses Moodle keskkonnaga, siis palun kirjuta triin.liin@ut.ee.

Sisuliste küsimuste korral palun pöördu kutsekomisjon@kny.ee 

 

Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel

Kutse taotlejate poolt kutse andjale esitatud kutse taotlemise dokumentides sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse üksnes selleks seadusega (isikuandmete kaitse üldmäärus ja isikuandmete kaitse seadus) ettenähtud korras kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks ning need säilitatakse ja hävitatakse seaduses sätestatud korras. Kutse andja säilitab kutse taotlejate poolt esitatud dokumente 6 kuud kutsetunnistuse väljastamisest või kutse mitteomistamise otsuse langetamisest.

Vaata täpsemalt “Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel”.