Karjäärispetsialisti kutse taotlemine 2021

Karjäärispetsialisti kutseeksam toimub kolmel päeval: 9.11, 10.11 ja 11.11.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 19.09.2021.

Ettevalmistav seminar toimub veebi vahendusel 25.08.2021.

2020.a. toimunud kutse taotlemist ettevalmistava seminari slaididega saad tutvuda SIIN!

Kutseeksam tugineb 2017. aastal kinnitatud kutsestandarditele ja Hariduse Kutsenõukogu 28.04.2021 otsusega nr 27 kinnitatud  kutse andmise korrale. 17.08.2020.a. on kinnitatud kutsekomisjoni töökord.

Karjäärispetsialist, tase 6 ja karjäärispetsialist, tase 7 taotlemiseks on vaja:

  1. tutvuda põhjalikult kutse andmise korraga: www.kutsekoda.ee
  2. tutvuda põhjalikult kutsestandarditega:

Karjäärispetsialist, tase 6
Karjäärispetsialist, tase 7

  1. tutvuda põhjalikult hindamisstandardiga. NB! Seal on olemas kõikide vajalike dokumentide vormid!
  2. koostada arengumapp, kus on

          1) vormikohane (2020.a. muudetud) avaldus 

          2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

          3) haridust tõendava dokumendi koopia(d)

          4) taastõendamise korral varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia

          5) karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolituste läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)

          6) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)

          7) kirjalik eneseanalüüs, nii tase 6 kui ka tase 7 taotlejad
          (NB! uuendatud 2020.a.)

          8) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

  1. tasuda kutseeksami tasu:
    esmataotlejatele 225.-
    taastõendajatele 150.-

KNÜ a/a: EE432200221021631732, selgitusse kindlasti palun märkida kutse taotleja ees- ja perekonnanimi ja „kutseeksami tasu“

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! Ka ei tagastata esitatud dokumente (arengumappi).

     6. kutse taotlemiseks või taastõendamiseks vajalikud dokumendid on vaja edastada Kutsekomisjonile ainult elektroonselt! (see on muudatus alates 2020.aastast).  Dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud
Üleslaadimise keskkonna info ja link avaldatakse siin lehel hiljemalt augusti alguses.

Küsimuste korral palun pöördu kutsekomisjon@kny.ee 

Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel:

Kutse taotlejate poolt kutse andjale esitatud kutse taotlemise dokumentides sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse üksnes selleks seadusega (isikuandmete kaitse üldmäärus ja isikuandmete kaitse seadus) ettenähtud korras kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks ning need säilitatakse ja hävitatakse seaduses sätestatud korras. Kutse andja säilitab kutse taotlejate poolt esitatud dokumente 6 kuud kutsetunnistuse väljastamisest või kutse mitteomistamise otsuse langetamisest.

Vaata täpsemalt “Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel”.