Karjäärispetsialisti kutse taotlemine 2022

Karjäärispetsialisti kutset saab taotleda 1 kord aastas.

Järgmised kutseeksamid toimuvad:
9.11.2022;
10.11.2022;
11.11.2022

NB! Hindamisstandard ja taotluse esitamise vormid (vt allpool) on uuendatud 30.05.2022 ja vormide juurde on lisatud kommentaarid täienduskoolituste kohta 11.08.2022

Taotluste esitamise tähtaeg on 19.09.2022.

 

Ettevalmistav seminar

Kutseeksamiks ettevalmistav seminar toimus veebi vahendusel 25.08.2022. 
Seminar salvestati ja salvestus on järelvaadatav kõigile, kes soovivad kutset taotleda. Info saamiseks saada kiri kny@kny.ee. 
Seminari slaididega saad tutvuda siit.

 

Kutse taotlemise info

Kutseeksam tugineb 2017. aastal kinnitatud kutsestandarditele ja Hariduse Kutsenõukogu 20.04.2022 otsusega nr 31 kinnitatud  kutse andmise korrale. 17.08.2020.a. on kinnitatud kutsekomisjoni töökord.

Karjäärispetsialist, tase 6 ja karjäärispetsialist, tase 7 taotlemiseks on vaja:

 1. tutvuda põhjalikult kutse andmise korraga: www.kutsekoda.ee
 2. tutvuda põhjalikult kutsestandarditega:

Karjäärispetsialist, tase 6
Karjäärispetsialist, tase 7

 1. tutvuda põhjalikult hindamisstandardiga.
  (muudetud 30.05.2022)

   

 2. koostada arengumapp, kus on:

          1) vormikohane avaldus (vorm laadi alla siit)
          (muudetud 30.05.2022) 

          2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

          3) haridust tõendava dokumendi koopia(d)

          4) taastõendamise korral varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia

          5) vormikohane õpi- ja töökogemuse kirjeldus (vorm laadi alla siit)
          (muudetud 30.05.2022)
Kommentaar:
kutsekompetentside olemasolu eeldusena ei arvestata mingeid konkreetseid karjäärispetsialistide kompetentsidega seotud koolitusi;
kutse taotlemisel ei ole kohustuslik kirja panna läbitud karjäärispetsialistide täienduskoolitused, nende ära märkimine on kutse taotlejale vabatahtlik (soovituslik);
vormis on märgistatud, kuhu kutse taotleja poolt läbitud täienduskoolitused saab soovi korral kirja panna.

           6) karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolituste läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)
Kommentaar:
eelnimetatud koopiad saab soovi korral üles laadida Moodle-sse; 
tõendite jm tööandja poolne kinnitus ei ole vajalik.

          7) vormikohane erialase tegevuse kirjeldus ja eneseanalüüs (vorm laadi alla siit)
          (muudetud 30.05.2022)

          8) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Kutseeksami eest tasumine 

Kutse eksami eest tuleb tasuda enne taotluse dokumentide esitamist ja vastav kinnitus esitada koos taotlusega (vt eelmise lõigu p.8).
Tasu suurus: 
esmataotlejatele 225.-
taastõendajatele 150.-

MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing, a/a: EE432200221021631732, selgitusse kindlasti palun märkida kutse taotleja ees- ja perekonnanimi ja „kutseeksami tasu“.

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! Ka ei tagastata esitatud dokumente (arengumappi).

 

Dokumentide esitamise keskkond 

Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks vajalikud dokumendid on vaja edastada Kutsekomisjonile ainult elektroonselt! (see on muudatus alates 2020.aastast).  Dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. 

Eelregistreerimine 

 • Kutse taotluse esitamise keskkonda (Moodle) sisenemiseks registreerimine on pikendatud kuni 17.septembrini (lõpeb 23.59) 2022.a. SIIT!
 • NB! Kõik registreerunud saavad registreerimisele järgneval päeval  selle konkreetse Moodle keskkonna lingi, kustkaudu tuleb kõik kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid üles laadida (seal on ka vastav juhend)! 
 • Ära jäta registreerumist viimasele hetkele!

Tähtaeg
Tutvu kindlasti keskkonnaga varakult ja ära jäta üleslaadimist viimasele minutile, sest dokumentide vastuvõtt lõpeb 19.septembril täpselt kl 23.59 ja hiljem neid vastu ei võeta.

Kui tekib tõrkeid või küsimusi seoses Moodle keskkonnaga, siis palun kirjuta triin.liin@ut.ee.

Sisuliste küsimuste korral palun pöördu kutsekomisjon@kny.ee 

 

Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel

Kutse taotlejate poolt kutse andjale esitatud kutse taotlemise dokumentides sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse üksnes selleks seadusega (isikuandmete kaitse üldmäärus ja isikuandmete kaitse seadus) ettenähtud korras kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks ning need säilitatakse ja hävitatakse seaduses sätestatud korras. Kutse andja säilitab kutse taotlejate poolt esitatud dokumente 6 kuud kutsetunnistuse väljastamisest või kutse mitteomistamise otsuse langetamisest.

Vaata täpsemalt “Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel”.