Karjäärispetsialistide kutsestandardid

Karjäärispetsialistide kutsealakirjeldus

Karjääriteenuste spetsialisti ametikirjeldus

Karjäärinõustamise eetikakoodeks

Karjääri kujundamise pädevuste mudel , SA Innove
Mudeli joonis  
 

Karjääriplaneerimise portaal minukarjäär (Eesti Töötukassa)

OSKA analüüsid tuleviku tööjõu ja oskuste vajaduste kohta . Haridusportaalis aitab teha OSKA uuringute info lihtsamini kättesaadavaks eriala- ja karjäärivalikuid tegevatele noortele ja täiskasvanutele, karjäärinõustajatele, õpetajatele, lapsevanematele ja teistele huvilistele.

 

Valik eestikeelseid raamatuid ja trükiseid:

 

 • Karjäärinõustamise käsiraamat. (2018) Koostaja: Marju Põld jt. autorid. Tallinn, SA Innove. Loodud selleks, et toetada karjäärinõustajat tema igapäevases töös klientidega. Raamat sisaldab teoreetilisi lähtekohti karjääri kujundamisest ja nõustamise alustest. Samuti leiab raamatust häid praktilisi näiteid ja soovitusi. Allalaetav versioon siin
 • Karjäärinõustamine. Nõustaja käsiraamat. Koostajad: Jamnes, P, Väli, M. Tallinn, 2009. Trükis on eelkõige abiks algajale karjäärinõustajale, pakkudes samas teada-tuntud äratundmisrõõmu ja värskeid ideid ka kogenud nõustajale. Käsiraamat annab ülevaate nõustamise teooriast ja praktikast. 
 • Amundson, Norman.E. (2010, uuendatud versioon 2018). Aktiivne kaasamine. Karjäärinõustamine, olemine ja tegemine. (sisutoimetaja Piret Jamnes). Tallinn : Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
  Raamat pakub meetodeid nii nõustatava probleemi määratlemiseks kui ka lahendamiseks. Amundson ärgitab nõustajat oma piire avardama ning käima sissetallamata rada. Raamatu lisadest leiab mitu praktilist töövahendit.
 • Amundson, Norman.E. & Poehnell, G. (2011). Karjääriteed. (sisutoimetaja Eesti Töötukassa).  Tallinn: Eesti Töötukassa.
  Kandev element töövihikus on karjääriratas, mis koosneb kaheksast osast: isikuomadused, väärtushinangud, huvid, oskused, karjäärivõimalused, töö- ja elukogemused, haridus ja olulised inimesed. Iga osa jaoks on töövihikus harjutused. Töövihik on tõlgitud nii eesti kui ka vene keelde.
 • Grupinõustamine. Teooria ja praktika. (2011). Tallinn: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.
  Grupinõustamise käsiraamat on abiks karjäärinõustajale gruppidega töötamisel ning annab ülevaate grupinõustamise teooriast ja praktikast.
 • Karjääriinfo vahendamise mudel ja selle rakendamise protsess. 2014). Tallinn: SA Innove.
  Materjali aluseks on James P. Sampsoni kognitiivse
  infotöötluse mudel, kuidas mudelit rakendada igapäeva töös.
 • Peavy, R. V. Sotsiodünaamiline nõustamine: abiks praktikule. Tallinn, 2002.
  Käesolev raamat on esimene eestikeelne sotsiodünaamiline nõustamise meetodeid ja viise käsitlev trükis. Suunatud on see nõustamistöö tegijaile – abimeheks praktikule igapäevases töös. 

Rahvusvahelised organisatsioonid ja veebiportaalid

 

 • ELGPN / European Lifelong Guidance Policy Network/  
  palju materjale – uudiskirjad aastatel 2011 – 2015; andmebaasid, mis sisaldavad erinevate riikide juhtimissüsteeme, arengupoliitikaid; erialane sõnastik /glossary/, organisatsioonide ja võrgustike viited ja lingid.
 • Euroguidance Network / 
  uudiskirjad, meetodid, videod, organisatsioonide ja võrgustike viited ja lingid, strateegiad, ürituste info, jm. Valdkonna uudised, uued materjalid ja seda ka spetsialistile – õppimisvõimaluste alaleht /nt Academia õppevisiitide info/. Euroguidance kasutab aktiivselt kanalina ka oma FB.
 • European Association of Career Guidance /
  liikmetele suunatud, et toetada spetsialistide arengut läbi koolitusprogrammide, info vahendamine.
 • NICE Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe /
  publikatsioonid, programmid toetamaks koostööd koos mobiilsuse kasvuga, valdkonna arengut toetavad projektid, uudiskirjad, karjäärivaldkonna standardid, pädevused, jm
 • European Society for Vocational Designing and Career Counseling
  Ühendus, mis liidab teadlasi ning annab teabele teatud usaldusväärsuse, kvaliteedi. Lehelt jagab artiklite ja raamatu soovitusi. Võimalus on olla ühenduse liige ja seda siis kandideerides
 • International Centre for Career Development and Public Policy /
  Vahendab infot ja arikleid karjäärivaldkonnas tehtud uuringutest, strateegiatest, arengutest. Võimalik on tutvuda materjalidega erinevate kriteeriumite järgi. Lisaks on rubriik karjäärivaldkonna head näited ja sümpoosiumitest (teemad, ettekande sisukokkuvõte), blogilood, jpm.
 • National Career Development Association (NCDA)/ Ameerika.
  Karjäärivaldkonna arengut toetav võrgustik, mille roll on sarnane KNÜga – kutse andmine ja standardite väljatöötamine, valdkonda puudutavate teadusartiklite ja uuringute vahendamine, koolituste pakkumine, webinaride sarjad, juhtide akadeemia programm.
 • CERICAdvancing Career Development in Canada /: Kanada.
  Organisatsioon pakub tuge nii üksikisikutele kui ka organisatsioonidele, et  toetada karjääriteemade arendamist kõrgemal tasemel. Organisatsiooni tegevuse peamised märksõnad on teadustöö ja õppimine, s.t. pakutakse hulgaliselt kontakte oma pädevuste arendamiseks. Lisaks koostöö, mis hõlmab veebipõhist koostööd. Pakub uuenduslike programmide elluviimise toetust, viib läbi konverentse, annab välja ajakirja, haldab andmebaasi karjääriteemadega seotud teadlastest, tunnustab karjääriarengusse panustajaid, jne. Palju olulist karjäärivaldkonnas edasi liikumiseks – uuringud, teadustööd, lugemisvara, kontaktid
 • CEDEFOP / on üks Euroopa Komisjoni agentuure, kes tegeleb karjääriteenustega ja sealjuures viib läbi ka uuringuid