1. ÜLDSÄTTED
  1. MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing (edaspidi Ühing) on karjääriteenuste valdkonnaga seotud juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ning avalikes huvides tegutsev kasumit mittetaotlev organisatsioon.
  2. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest ja käesolevast põhikirjast.
  3. Ühingul on oma pangaarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.
  4. Ühingu asukohaks on Eesti vabariik, Tallinn.
  5. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
  6. Ühing on asutatud tähtajatult.
 2. ÜHINGU EESMÄRK JA TEGEVUSED
  1. Ühingu tegevuse põhieesmärk on kaitsta oma liikmete ametialaseid huve, aidata kaasa nende erialaste teadmiste täiendamisele ja karjäärivaldkonna arendamisele Eestis.
  2. Alaeesmärgid:
   1. karjäärispetsialistide õiguste ja huvide toetamine;
   2. karjäärinõustajate, karjääriinfo spetsialistide ja karjäärikoordinaatorite kutse väärtustamine;
   3. teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse edendamine lähtudes karjääriteenuste kvaliteedistandardist ja teenuste kasutaja vajadustest.
  3. TEGEVUSED eesmärkide saavutamiseks:
   1. algatab arutelusid ja osaleb töögruppides, mille eesmärgiks on kvaliteetse ja kättesaadava karjääriteenuse süsteemi arendamine Eesti Vabariigis;
   2. korraldab ja viib läbi karjäärispetsialistide täiendõpet, kovisioone ja supervisioone;
   3. teavitab karjääriteenustest ja edastab huvigruppidele karjäärivaldkonnaga seotud teadmisi;
   4. teeb koostööd karjäärispetsialistidega väljaspool Eestit;
   5. teeb koostööd teiste organisatsioonidega;
   6. töötab välja ja levitab karjäärispetsialistidele vajalikku metoodikat ja infomaterjale; teeb sellealast koostööd teiste organisatsioonide ja üksikisikutega;
   7. osaleb karjäärispetsialistide kutsestandardite täiendamisel ja karjäärispetsialistidele kutse omistamisel.
 3. LIIKMED
  1. Ühingu liikmeteks võivad olla karjäärispetsialistid ja muud karjääriteenuseid aktiivselt arendavad ja toetavad ning selle valdkonnaga seotud füüsilised ja juriidilised isikud.
   1. Ühingu liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud vastava avalduse, soovib toetada ja arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning täidab Ühingu põhikirja nõudeid.
  2. Ühingu liikmel on õigus:
   1. osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
   2. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu tegevusega seonduvates küsimustes;
   3. juhatusega kooskõlastatult esindada Ühingut;
   4. Ühingust omal soovil välja astuda, esitades juhatusele kirjalikus taasesitatavas vormis avalduse.
  3. Ühingu liige on kohustatud:
   1. täitma Ühingu põhikirja nõudeid ja üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
   2. üldkoosolekute vahelisel perioodil võtma osa töörühmade konkreetsete ülesannete täitmisest;
   3. tegutsema Ühingu huvides ja vastavalt karjääriteenuste pakkumise heale tavale.
   4. tasuma õigeaegselt liikmemaksu.
  4. Ühingust välja astumine:
   1. Liige võib Ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel;
   2. Liige arvatakse ühingust välja Ühingu põhikirja nõuete korduval rikkumisel või liikmemaksu tasumata jätmisel kahel järjestikusel aastal.
   3. Liikme Ühingust väljaarvamise otsuse võtab vastu juhatus ja teatab koheselt väljaarvatule kirjalikult.
   4. Liikme Ühingust väljaarvamise otsuse peale võib edasi kaevata üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.
   5. Ühingust omal soovil lahkunud ja väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata.
 4. JUHTIMINE
  1. ÜLDKOOSOLEK on ühingu kõrgeim organ.
   1. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas, teatades liikmetele koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt seitse päeva enne koosolekut.
   2. Erakorraline koosolek tuleb kokku juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 Ühingu liikmete nõudel.
   3. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik ühingu liikmed järgmiselt:
    • füüsilised isikud isiklikult
    • juriidilised isikud seadusjärgse esindaja või kirjalikku volikirja omava isiku kaudu.
   4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb üle 1/3 Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Igal liikmel on üks hääl. Esindajaks võib olla teine Ühingu liige lihtkirjaliku volituse alusel.
   5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.
   6. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Ühingu tegevusega seonduvaid küsimusi.
   7. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
    • põhikirja muutmine (vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolekuga),
    • Ühingu tegevuse eesmärgi muutmine (vähemalt 9/10 Ühingu liikmete nõusolekuga, mille võib esitada ka kirjalikult).
    • juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine kolmeks aastaks,
    • Juhatuse ja revisjonikomisjoni tegevuse aruannetega (sh ka majandusaasta aruannetega) tutvumine (sh see võib olla teostatud ka elektroonsel viisil) ja neile hinnangu andmine,
    • liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kindlaksmääramine,
    • juhatuse või mõne selle liikme ennetähtaegselt tagasi kutsumine kohustuste täitmatajätmise või põhikirja nõuete mittejärgimise korral,
    • muude Ühingu tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse,
    • Ühingu tegevuse lõpetamine.
  2. JUHATUS juhib Ühingu tööd Üldkoosolekute vahelisel ajal.
   1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
   2. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
   3. Juhatuse otsuseid võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl.
   4. Juhatuse liige ei osale hääletamisel, kui otsustatakse tema tegevusega seonduvat küsimust.
   5. Igal juhatuse liikmel on Ühingu esindamise õigus.
   6. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult ja koosolekud protokollitakse.
   7. Ühingu juhatus on 3-5 liikmeline ja tema volituste tähtaeg on kolm aastat.
   8. Juhatuse pädevuses on:
    • üldkoosolekute korraldamine,
    • üldkoosoleku otsuste elluviimise korraldamine,
    • üldkoosoleku pädevusse mittekuuluvate küsimuste otsustamine,
    • töörühmade moodustamine konkreetsete ülesannete täitmiseks,
    • Ühingu varade sihipärase ja otstarbeka kasutamise korraldamine, eelarve ja majandusaruande koostamine,
    • Ühingu nimel lepingute sõlmimine,
    • Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, liikmete üle arvestuse korraldamine,
    • Ühingu liikmete teavitamine ja kodulehe haldamine,
    • Ühingu liikmetele juhatuse poolt antud ülesannete täitmisel tekkinud kulutuste kompenseerimine,
    • Ühingu juhatuse esimehe valimine.
   9. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tegevust ja asjaajamist.
 5. REVIDEERIMINE
  1. Ühingu finants-majandusliku tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek kolmeks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.
  2. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline vähemalt kahe liikme kohalolekul.
  3. Revisjonikomisjon:
   • kontrollib Ühingu majandustegevust vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas,
   • esitab revideerimisakti üldkoosolekule.
 6. VARA
  1. Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühingu põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ega jaotamine.
  2. Ühingu vara tekib::
   • liikmemaksudest,
   • juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest,
   • tulust, mis võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest,
   • põhikirjaga lubatud karjääriteenuste pakkumisest ja koolituste osavõtumaksust,
   • sümboolika müügist,
   • muust seadusega lubatud tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
  3. Ühingu majandustegevust korraldab juhatus juhindudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.
 7. TEGEVUSE LÕPETAMINE
  1. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
  2. Peale võlausaldajate nõuete rahuldamist läheb allesjäänud vara ja dokumentatsioon tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samal eesmärgil tegutsevale ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on vastu võetud Eesti Karjäärinõustajate Ühingu asutamiskoosolekul Tallinnas 26. aprillil 2002.a. Põhikirja on muudetud ühingu üldkoosoleku otsustega 19. aprillil 2013. a., 31. mail 2018.a. ja 11.detsembril 2019.a.