Karjäärispetsialistide kutseeksam toimub 20. ja 21. nov 2018 Tallinnas

Esmakordselt viib Eesti Karjäärinõustajate Ühing läbi 2017. aastal muutunud kutsestandardile tugineva kutseeksami, lisaks standardile on muutunud ka kutse andmise kord ja hindamisstandard.

Kutseeksamil osalemiseks tuleb saata elektroonselt ja viia paberkandjal dokumendid kohale hiljemalt 22. oktoobriks (kohalejõudmise kuupäev!)

Kutseeksami info.

Peale taotlejate avalduste laekumist tehakse eksaminimekiri ja teatatakse osalejale täpne eksami toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg.

Eksamiks valmistumist toetavad infoseminarid kutse taotlejatele toimuvad

  1. sept kl 10.30 Tartus Näituse 2- 121 TÜ psühholoogia instituudis ja
  2. sept kl 10.30 Tallinnas Lõõtsa 4 SA Innoves

Karjäärispetsialist, tase 6 ja karjäärispetsialist, tase 7 taotlemiseks on vaja:

  1. tutvuda põhjalikult kutse andmise korraga: www.kutsekoda.ee
  2. tutvuda põhjalikult kutsestandarditega:

Karjäärispetsialist, tase 6

Karjäärispetsialist, tase 7

  1. tutvuda põhjalikult hindamisstandardiga. NB! Seal on olemas kõikide vajalike dokumentide vormid!
  2. koostada arengumapp, kus on

1) vormikohane avaldus

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) haridust tõendava dokumendi koopia(d)

4) taastõendamise korral varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia

5) karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolituste läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)

6) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)

7) kirjalik eneseanalüüs, nii tase 6 kui ka tase 7 taotlejad

8) erialase tegevuse kirjeldus, tase 7 taotlejad

9) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

  1. tasuda kutseeksami tasu

esmataotlejatele 200.-

taastõendajatele 90.-

KNÜ a/a: EE432200221021631732; selgitusse nimi ja „kutseeksami tasu“

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! Ka ei tagastata esitatud dokumente (arengumappi).

  1. edastada arengumapp paberkandjal aadressile:

KNÜ Kutsekomisjon

Sepapaja 6, 11415 Tallinn

Kutseeksam

Võib ka isiklikult kohale viia Fontese infolauda.

Mitte panna pabereid eraldi kiledesse,

ning digitaalselt aadressile kutsekomisjon@kny.ee:

Avaldus

CV

Eneseanalüüs (tase 6 ja 7), erialase tegevuse kirjeldus (tase 7)

Ei pea olema digiallkirjaga.