Karjäärispetsialisti ettevalmistav seminar viiakse läbi e-keskkonnas 18.augustil algusega kell 10.00.

Kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 18.september 2020. Kutseeksamid toimuvad 10. ja 11. novembril. 

Kutseeksam tugineb 2017. aastal kinnitatud kutsestandarditele ja Hariduse Kutsenõukogu 28.04.2020 otsusega nr 23 kinnitatud  kutse andmise korrale.

Peale taotlejate avalduste laekumist tehakse eksaminimekiri ja teatatakse osalejale täpne eksami toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg.

Karjäärispetsialist, tase 6 ja karjäärispetsialist, tase 7 taotlemiseks on vaja:

  1. tutvuda põhjalikult kutse andmise korraga: www.kutsekoda.ee
  2. tutvuda põhjalikult kutsestandarditega:

Karjäärispetsialist, tase 6

Karjäärispetsialist, tase 7

  1. tutvuda põhjalikult hindamisstandardiga. NB! Seal on olemas kõikide vajalike dokumentide vormid!
  2. koostada arengumapp, kus on

          1) vormikohane avaldus

          2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

          3) haridust tõendava dokumendi koopia(d)

          4) taastõendamise korral varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia

          5) karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolituste läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)

          6) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)

          7) kirjalik eneseanalüüs, nii tase 6 kui ka tase 7 taotlejad

          8) erialase tegevuse kirjeldus, tase 7 taotlejad

          9) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

  1. tasuda kutseeksami tasu

esmataotlejatele 225.-

taastõendajatele 150.-

KNÜ a/a: EE432200221021631732, selgitusse kindlasti nimi ja „kutseeksami tasu“

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! Ka ei tagastata esitatud dokumente (arengumappi).

6. kutse taotlemiseks või taastõendamiseks vajalikud dokumendid on vaja edastada Kutsekomisjonile ainult elektroonselt! (see on muudatus alates 2020.aastast)

Dokumendid edastada aadressile kutsetaotlus@kny.ee

Dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud

 

Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel:

Kutse taotlejate poolt kutse andjale esitatud kutse taotlemise dokumentides sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse üksnes selleks seadusega (isikuandmete kaitse üldmäärus ja isikuandmete kaitse seadus) ettenähtud korras kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks ning need säilitatakse ja hävitatakse seaduses sätestatud korras. Kutse andja säilitab kutse taotlejate poolt esitatud dokumente 6 kuud kutsetunnistuse väljastamisest või kutse mitteomistamise otsuse langetamisest.

Vaata täpsemalt “Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel”.