Karjäärispetsialistide kutseeksam toimub 12. ja 13. nov 2019.

Kutseeksam tugineb 2017. aastal kinnitatud kutsestandarditele ja Hariduse Kutsenõukogu 17.04.2019 otsusega nr 20 kinnitatud  kutse andmise korrale.

Kutseeksami info.

Peale taotlejate avalduste laekumist tehakse eksaminimekiri ja teatatakse osalejale täpne eksami toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg.

Eksamiks valmistumist toetavad infoseminarid kutse taotlejatele.

Karjäärispetsialist, tase 6 ja karjäärispetsialist, tase 7 taotlemiseks on vaja:

  1. tutvuda põhjalikult kutse andmise korraga: www.kutsekoda.ee
  2. tutvuda põhjalikult kutsestandarditega:

Karjäärispetsialist, tase 6

Karjäärispetsialist, tase 7

  1. tutvuda põhjalikult hindamisstandardiga. NB! Seal on olemas kõikide vajalike dokumentide vormid!
  2. koostada arengumapp, kus on

1) vormikohane avaldus

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) haridust tõendava dokumendi koopia(d)

4) taastõendamise korral varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia

5) karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolituste läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)

6) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)

7) kirjalik eneseanalüüs, nii tase 6 kui ka tase 7 taotlejad

8) erialase tegevuse kirjeldus, tase 7 taotlejad

9) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

  1. tasuda kutseeksami tasu

esmataotlejatele 200.-

taastõendajatele 90.-

KNÜ a/a: EE432200221021631732; selgitusse nimi ja „kutseeksami tasu“

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! Ka ei tagastata esitatud dokumente (arengumappi).

  1. edastada arengumapp paberkandjal aadressile:

KNÜ Kutsekomisjon

Sepapaja 6, 11415 Tallinn

Kutseeksam

Võib ka isiklikult kohale viia Fontese infolauda.

Mitte panna pabereid eraldi kiledesse,

ning digitaalselt aadressile kutsekomisjon@kny.ee:

Avaldus

CV

Eneseanalüüs (tase 6 ja 7), erialase tegevuse kirjeldus (tase 7)

Ei pea olema digiallkirjaga.