Kutseeksam toimub 12. ja 13. nov 2019 Tallinnas. Mõlemal päeval algab eksam kell 9.30

– 12. nov Sepapaja 6, Fontese ruumides

– 13. nov Teatri väljak 3, Tartu Ülikooli Tallinna esinduse ruumides

Igale taotlejale saadetakse hiljemalt 10 päeva enne esimese eksami aega personaalne teade, mis kuupäeval ja mis kell teda eksamile oodatakse.

 

Kutseeksam tugineb 2017. aastal kinnitatud kutsestandarditele ja Hariduse Kutsenõukogu 17.04.2019 otsusega nr 20 kinnitatud  kutse andmise korrale.

Toetavate infoseminaride slaidid.

Peale taotlejate avalduste laekumist tehakse eksaminimekiri ja teatatakse osalejale täpne eksami toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg.

Karjäärispetsialist, tase 6 ja karjäärispetsialist, tase 7 taotlemiseks on vaja:

  1. tutvuda põhjalikult kutse andmise korraga: www.kutsekoda.ee
  2. tutvuda põhjalikult kutsestandarditega:

Karjäärispetsialist, tase 6

Karjäärispetsialist, tase 7

  1. tutvuda põhjalikult hindamisstandardiga. NB! Seal on olemas kõikide vajalike dokumentide vormid!
  2. koostada arengumapp, kus on

1) vormikohane avaldus

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) haridust tõendava dokumendi koopia(d)

4) taastõendamise korral varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia

5) karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolituste läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)

6) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)

7) kirjalik eneseanalüüs, nii tase 6 kui ka tase 7 taotlejad

8) erialase tegevuse kirjeldus, tase 7 taotlejad

9) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

  1. tasuda kutseeksami tasu

esmataotlejatele 225.-

taastõendajatele 150.-

KNÜ a/a: EE432200221021631732; selgitusse nimi ja „kutseeksami tasu“

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! Ka ei tagastata esitatud dokumente (arengumappi).

6. kutse taotlemiseks või taastõendamiseks vajalikud dokumendid on vaja edastada Kutsekomisjonile nii elektroonselt kui paberkandjal hiljemalt 30. septembriks 2019 (NB! kohalejõudmise kuupäev):

  1. paberkandjal saata kogu arengumapp, st nõutud dokumentatsioon postiaadressile: KNÜ Kutsekomisjon, Sepapaja 6, 11415 Tallinn. Kontaktisik: Janne Einula, tel. 6277077
    Paberkandjal saadetavad dokumendid palume köita augustatult kiirköitja vahele ja mitte panna pabereid eraldi kiledesse. Võib ka isiklikult kohale viia Fontese infolauda (II korrus).
  2. digitaalselt edastada aadressile kutsekomisjon@kny.ee:

           1) Avaldus,
           2) CV,
           3) Eneseanalüüs (tase 6 ja 7),
           4) Erialase tegevuse kirjeldus (tase 7).

         Digitaalselt edastatavad dokumendid ei pea olema digiallkirjaga.