Karjäärinõustajate Ühing on karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutse andja Eestis.

Olete oodatud kutset omandama või uuendama (kui tähtaeg lõppemas või soovite järgmist astet), sest karjäärispetsialisti kutse omamine tõendab teie professionaalsust ka klientidele.

Tavaliselt toimub kutseeksam kord aastas. Sellele eelneb infopäev, ettevalmistusperiood ja dokumentide läbivaatamine hindamiskomisjoni poolt.

Kutse andmise kord on kinnitatud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu poolt.

Küsimustega kutse taotlemise kohta saab pöörduda kutsekomisjoni poole 

kutsekomisjon@kny.ee.

 

Kutse taotlemise protseduur 2017. aastal

Kutsetaotlejatele: 

 Kutseeksami info 2017

Dokumentide laekumise tähtaeg on 21.09.2017 (kell 23.59). Taotlemiseks vajalikud dokumendid esitada aadressil Sepapaja 6 ning digitaalselt kutsekomisjon@kny.ee.

Dokumentide tehnilist kontrolli teostab tehniline sekretär, teatab taotlejatele dokumentide saabumisest ja täiendamise vajadusest.

Karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutseeksam toimub 26.10.2017 (ajakava teatatakse igale taotlejale eraldi).

Kutseeksam toimub kaheosalisena:

 1. 1. voorus hindab kutsekomisjon taotleja kvalifikatsiooni vastavust esitatud dokumentide alusel (hariduse tase, täienduskoolitus ja töökogemus);
 2. 2. voorus hindab valdkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon taotleja oskusi, teoreetilisi teadmisi ning nende praktikas rakendamist.

NB! Kutsekomisjon võib paindlikult arvestada töökogemuse pikkust ja läbitud koolituste mahtu, kui taotleja kompetentsus on arengumapis vajalikes kriteeriumites piisavalt kirjeldatud ja 2. voorus kompetentsipõhiselt tõendatud.

Kutse taotlemisega seotud dokumendid

Kutse andmise tegevuskava

Karjäärinõustaja hindamisstandard – sisaldab kõiki arengumapi jaoks vajalikke vorme

Karjääriinfo spetsialisti hindamisstandard  sisaldab kõiki arengumapi jaoks vajalikke vorme

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel.

Kutse taotlemise tingimused

Karjäärinõustaja, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on kõrgharidus, soovitavalt kasvatus- ja sotsiaalteaduse erialadelt, läbitud karjäärinõustaja baaskoolitus ning kaheaastane töökogemus karjäärinõustajana.

Karjäärinõustaja, tase 7 kutse taotlemise eeldusteks on magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus, soovitavalt kasvatus- ja sotsiaalteaduse erialadelt, läbitud karjäärinõustaja baaskoolitus ning viieaastane töökogemus karjäärinõustajana.

Karjääriinfo spetsialist, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kõrgharidus või omandamisel kõrgharidus, soovitavalt kasvatus- ja sotsiaalteaduse erialadelt ning aastane töökogemus karjääriinfo spetsialistina.

Karjääriinfo spetsialist, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on kõrgharidus, soovitavalt kasvatus- ja sotsiaalteaduse erialadelt, läbitud karjääriinfo spetsialisti baaskoolitus ning kolmeaastane töökogemus karjääriinfo spetsialistina.

Kutset taotlema on oodatud kõik karjäärispetsialistid, kes vastavad kutsestandardite nõuetele. Karjäärinõustaja tase 6, karjäärinõustaja tase 7, karjääriinfo spetsialist tase 5, karjääriinfo spetsialist tase 6 kutse taotlemise tingimuseks on arengumapi esitamine.

Arengumapp

Arengumapp esitatakse
 1. paberkandjal (täies mahus) aadressil KNÜ Kutsekomisjon, Sepapaja 6, 11415 Tallinn ja
 2. e-postiga kutsekomisjon@kny.ee (ilma koolitustunnistuste ja tõendite koopiateta – st ei ole vaja sisse skännida ja lisada).
Arengumapis esitatavad dokumendid
 1. vormikohane avaldus ja CV (vormid hindamisstandardites)
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart)
 3. haridust tõendava dokumendi koopia(d)
 4. varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia
 5. viimase viie aasta täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia(d) (sh karjäärinõustaja või karjääriinfo spetsialisti baaskoolitus ja spetsialiseerumisvaldkonnaga seonduv täienduskoolitus):

  karjäärinõustajatele esmataotlejal 200 tundi karjäärivaldkonna täiendkoolitust, taastõendamisel 160 tundi;

  karjääriinfo spetsialistidele esmataotlejale ja  taastõendamisel 5. tase – 100 tundi,

  karjääriinfo spetsialistidele – esmataotlejal ja taastõendamisel 6. tase – 150 tundi.

  Sellest võib ise (karjäärivaldkonna) koolitaja rollis olla 40 tundi.

  Kutsekomisjon võib erandkorras arvestada  teisi koolitusi või õpimooduleid, mille temaatika ja maht on baaskoolituse sisuga võrreldavad.

  Infoks: senise karjäärispetsialistide baaskoolituse temaatika on olnud kõigile karjäärispetsialistidele karjääriteenuste põhialused (sotsioloogia ja infoühiskond; karjääriplaneerimine ja seda toetavad teenused; haridus, õppimine ja psühholoogia; majandus ja tööturg); lisaks karjäärinõustajatele: karjäärinõustamise alused; nõustamisoskused, nõustaja eneseareng; individuaalne ja grupinõustamine;  lisaks karjääriinfo spetsialistidele: infovajaduse selgitamine, infootsingu meetodid, allikate haldamine, teavitusmaterjalide koostamise alused, infoürituste korraldamise alused, turundus ja reklaam, uuringute metoodika.

 6. eneseanalüüs NB! Kõik vormid kirjeldatud hindamisstandardites.

  Karjäärinõustajad:

  a) Karjäärinõustamisalase tegevuse kirjeldus, tase 6 ja 7

  b) Erialase tegevuse kirjeldus, tase 7

  Karjääriinfo spetsialistid:

  a) Karjääriinfo vahendamise tegevuskirjeldus, tase 5 ja 6

  b) Karjääriinfo spetsialisti erialane tegevuskirjeldus, tase 5 ja 6

 7. soovituskiri (tööandja hinnang töökogemuse kohta) või eksperthinnang (karjääriteenuste valdkonna tunnustatud spetsialistidelt)
 8. erialastaaži tõendavate dokumentide koopiad (võib olla tööandja soovituskirjaga üks dokument, tööraamatust koopia vms)
 9. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taotlemise tasu

Vastavalt Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 2.01.2014 otsusele on kinnitatud kutse andmise tasuks:

 • esmakordsel kutse taotlemisel 193 eurot; KNÜ liikmetele 155 eurot (soodustus 20%)
 • taastõendamisel 168 eurot, KNÜ liikmetele 130 eurot (soodustus 20%)

Kutse taotlemise tasu kanda Eesti Karjäärinõustajate Ühingu arveldusarvele EE432200221021631732.

Mitmed organisatsioonid tasuvad oma spetsialistide kutseeksami kulud. Uuri võimalusi!