Karjäärispetsialistide kutsestandardid

Karjäärispetsialistide kutsealakirjeldus

Karjäärinõustamise eetikakoodeks

Karjääri kujundamise pädevuste mudel , SA Innove
Mudeli joonis  

Karjääriplaneerimise portaal minukarjäär (Eesti Töötukassa)

OSKA analüüsid tuleviku tööjõu ja oskuste vajaduste kohta . Haridusportaalis aitab teha OSKA uuringute info lihtsamini kättesaadavaks eriala- ja karjäärivalikuid tegevatele noortele ja täiskasvanutele, karjäärinõustajatele, õpetajatele, lapsevanematele ja teistele huvilistele.

Valik eestikeelseid raamatuid ja trükiseid:

 • Karjäärinõustamise käsiraamat. (2018) Koostaja: Marju Põld jt. autorid. Tallinn, SA Innove. Loodud selleks, et toetada karjäärinõustajat tema igapäevases töös klientidega. Raamat sisaldab teoreetilisi lähtekohti karjääri kujundamisest ja nõustamise alustest. Samuti leiab raamatust häid praktilisi näiteid ja soovitusi. Allalaetav versioon siin
 • Karjäärinõustamine. Nõustaja käsiraamat. Koostajad: Jamnes, P, Väli, M. Tallinn, 2009. Trükis on eelkõige abiks algajale karjäärinõustajale, pakkudes samas teada-tuntud äratundmisrõõmu ja värskeid ideid ka kogenud nõustajale. Käsiraamat annab ülevaate nõustamise teooriast ja praktikast. 
 • Karjääriteooriad ja -mudelid : ideid praktikaksToimetaja: Nancy Arthur, Roberta Borgen, Mary McMahon, Lana Randaru, Kristina Orion, Teele Traumann, Kristel Ainsalu, Merike Kimber, Sandra Lindermann, Autor: Interlex (tõlkebüroo). Raamat kajastab 43 erinevat karjääriteooriat ja -mudelit, selgitab nende põhialuseid ning toob näiteid nende kasutamisest klienditöös. Spetsialist leiab kogumikust ideid individuaalseks ja grupitööks nii kooliõpilaste kui ka täiskasvanutega.

 • Amundson, Norman.E. (2010, uuendatud versioon 2018). Aktiivne kaasamine. Karjäärinõustamine, olemine ja tegemine. (sisutoimetaja Piret Jamnes). Tallinn : Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
  Raamat pakub meetodeid nii nõustatava probleemi määratlemiseks kui ka lahendamiseks. Amundson ärgitab nõustajat oma piire avardama ning käima sissetallamata rada. Raamatu lisadest leiab mitu praktilist töövahendit.
 • Amundson, Norman.E. & Poehnell, G. (2011). Karjääriteed. (sisutoimetaja Eesti Töötukassa).  Tallinn: Eesti Töötukassa.
  Kandev element töövihikus on karjääriratas, mis koosneb kaheksast osast: isikuomadused, väärtushinangud, huvid, oskused, karjäärivõimalused, töö- ja elukogemused, haridus ja olulised inimesed. Iga osa jaoks on töövihikus harjutused. Töövihik on tõlgitud nii eesti kui ka vene keelde.
 • Grupinõustamine. Teooria ja praktika. (2011). Tallinn: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.
  Grupinõustamise käsiraamat on abiks karjäärinõustajale gruppidega töötamisel ning annab ülevaate grupinõustamise teooriast ja praktikast.
 • Karjääriinfo vahendamise mudel ja selle rakendamise protsess. 2014). Tallinn: SA Innove.
  Materjali aluseks on James P. Sampsoni kognitiivse
  infotöötluse mudel, kuidas mudelit rakendada igapäeva töös.
 • Peavy, R. V. Sotsiodünaamiline nõustamine: abiks praktikule. Tallinn, 2002.
  Käesolev raamat on esimene eestikeelne sotsiodünaamiline nõustamise meetodeid ja viise käsitlev trükis. Suunatud on see nõustamistöö tegijaile – abimeheks praktikule igapäevases töös. 

 • Nancy Arthuri, Roberta Borgeni ja Mary McMahoniga  „Karjääriteooriad ja -mudelid: ideid praktikaks” e-raamat Trükiväljaanne ilmus 2022.
  Eesti Digiraamatute keskus https://edrkpood.live.edrk.ee/book/9789916986516/karjaariteooriad-ja-mudelid-ideid-praktikaks
  Kirjastus Krisostomus https://www.kriso.ee/karjaariteooriad-ja-mudelid-ideid-praktikaks-db-9789916986516e.html
  Kirjastus Rahva raamat https://rahvaraamat.ee/p/e-raamat-karjaariteooriad-ja-mudelid-ideid-praktikaks/1951432/et?isbn=9789916986516
 • Gümnaasiumi valikaine KARJÄÄRIÕPETUS. Haridus- ja Teadusministeerium. Koostaja: Mare Lehtsalu
  Aineraamat on koostatud selleks, et toetada õpetajaid gümnaasiumi karjääriõpetuse töökavade koostamisel. Aineraamatu esimene osa keskendub karjääriõpetuse teoreetilistele alustele. Teises osas on kirjeldatud õppeprotsessi ja aine sisu peamisi rõhuasetusi, soovitusi hindamiseks. Kolmandas osas on koondatud kogemustega praktikute artiklid. Viimasest osast leiab lugeja artiklid soovitustega lõiminguks karjääriõpetuse aspektist ja näiteid õpilastele karjääriteenuste kättesaadavuse tagamise kohta Rajaleidja keskustega koostöö näitel.

 • Põhikooli valikaine “Karjääriõpetus”. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove karjääriteenuste arenduskeskus. Sisutoimetajad: Mare Lehtsalu ja Einike Pilli. Aineraamat aitab koolil kavandada karjääriõpetuse ainet ja toetab karjääriõpetuse õpetajaid töökavade koostamisel. Aineraamatu esimene osa keskendub karjääriõpetuse teoreetilistele alustele. Teises osas on kirjeldatud õppeprotsessi ja aine sisu peamisi rõhuasetusi ning jagatud soovitusi õppemeetodite valikuks ja hindamiseks. Aineraamatus on ülevaatlikult ja praktiliste näidetena antud juhiseid selle kohta, kuidas kujundada riiklikus õppekavas nõutud üldpädevusi ja mil moel lõimida karjääriõpetust muude õppeainete ning tunnivälise tegevusega. Ideid oma töö kavandamiseks leiavad siit raamatust nii klassiõpetaja, aineõpetaja, klassijuhataja, kooli karjäärikoordinaator, koolipsühholoog kui ka kõik teised pedagoogid.

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas on üldpädevusi kujundav põhiõpingute moodul kõikides tasemeõppe kutseõppekavades. Moodul asendab senise karjääri planeerimise ja ettevõtluse aluste mooduli, mille uuendamise vajadus ilmnes koolidelt kogutud tagasisidest, muutunud õpikäsitusest ja elukestva õppe võtmepädevustest. Mooduli koostamisel on taotletud vastavust ühiskonna ja töömaailma muutunud ootustele.

 • Lõiming. Lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas (2010). Koostanud J. Jaani ja L. Aru. Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus. 

Rahvusvahelised organisatsioonid ja veebiportaalid

 

 • ELGPN / European Lifelong Guidance Policy Network/  
  palju materjale – uudiskirjad aastatel 2011 – 2015; andmebaasid, mis sisaldavad erinevate riikide juhtimissüsteeme, arengupoliitikaid; erialane sõnastik /glossary/, organisatsioonide ja võrgustike viited ja lingid.
 • Euroguidance Network / 
  uudiskirjad, meetodid, videod, organisatsioonide ja võrgustike viited ja lingid, strateegiad, ürituste info, jm. Valdkonna uudised, uued materjalid ja seda ka spetsialistile – õppimisvõimaluste alaleht /nt Academia õppevisiitide info/. Euroguidance kasutab aktiivselt kanalina ka oma FB.
 • European Association of Career Guidance /
  liikmetele suunatud, et toetada spetsialistide arengut läbi koolitusprogrammide, info vahendamine.
 • NICE Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe /
  publikatsioonid, programmid toetamaks koostööd koos mobiilsuse kasvuga, valdkonna arengut toetavad projektid, uudiskirjad, karjäärivaldkonna standardid, pädevused, jm
 • European Society for Vocational Designing and Career Counseling
  Ühendus, mis liidab teadlasi ning annab teabele teatud usaldusväärsuse, kvaliteedi. Lehelt jagab artiklite ja raamatu soovitusi. Võimalus on olla ühenduse liige ja seda siis kandideerides
 • International Centre for Career Development and Public Policy /
  Vahendab infot ja arikleid karjäärivaldkonnas tehtud uuringutest, strateegiatest, arengutest. Võimalik on tutvuda materjalidega erinevate kriteeriumite järgi. Lisaks on rubriik karjäärivaldkonna head näited ja sümpoosiumitest (teemad, ettekande sisukokkuvõte), blogilood, jpm.
 • National Career Development Association (NCDA)/ Ameerika.
  Karjäärivaldkonna arengut toetav võrgustik, mille roll on sarnane KNÜga – kutse andmine ja standardite väljatöötamine, valdkonda puudutavate teadusartiklite ja uuringute vahendamine, koolituste pakkumine, webinaride sarjad, juhtide akadeemia programm.
 • CERICAdvancing Career Development in Canada /: Kanada.
  Organisatsioon pakub tuge nii üksikisikutele kui ka organisatsioonidele, et  toetada karjääriteemade arendamist kõrgemal tasemel. Organisatsiooni tegevuse peamised märksõnad on teadustöö ja õppimine, s.t. pakutakse hulgaliselt kontakte oma pädevuste arendamiseks. Lisaks koostöö, mis hõlmab veebipõhist koostööd. Pakub uuenduslike programmide elluviimise toetust, viib läbi konverentse, annab välja ajakirja, haldab andmebaasi karjääriteemadega seotud teadlastest, tunnustab karjääriarengusse panustajaid, jne. Palju olulist karjäärivaldkonnas edasi liikumiseks – uuringud, teadustööd, lugemisvara, kontaktid
 • CEDEFOP / on üks Euroopa Komisjoni agentuure, kes tegeleb karjääriteenustega ja sealjuures viib läbi ka uuringuid